ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Το Κληρονομητήριο είναι Πιστοποιητικό, το οποίο παρέχεται με απόφαση του Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου) της κληρονομίας, στον κληρονόμο, καταπιστευματοδόχο, κληροδόχο και εκτελεστή της διαθήκης και αναφέρει τα δικαιώματά τους, ως προς την κληρονομιά (ΑΚ 1956, ΚΠολΔ 819). Η συνηθέστερη αιτία για την έκδοση Κληρονομητηρίου είναι η ανάληψη χρηματικών ποσών από Τραπεζικό Λογαριασμό του αποβιώσαντος.

Επί διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής, προβλέπεται η έκδοση Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου (άρθρα 62 επ. Κανονισμού ΕΕ 650/2012), το οποίο εκδίδεται από το Δικαστήριο ενός κράτους – μέλους, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί σε άλλο κράτος-μέλος.

Σύμφωνα με τον Ν. 4055/2012, για την έκδοση Κληρονομητηρίου ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 • Κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο(πρωτότυπο και ένα αντίγραφο χαρτοσημασμένα), υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο. Για την αίτηση δεν προσδιορίζεται δικάσιμος, αλλά εκδίδεται Διάταξη του Ειρηνοδίκη. Τα παρακάτω πιστοποιητικά μαζί με (τυχόν) προτάσεις και διπλότυπο είσπραξης κατατίθενται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, συσχετίζονται στο φάκελο της αίτησης και χρεώνονται στον Ειρηνοδίκη για την έκδοση της Διάταξης.
 • Ανάρτηση της αίτησης στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου με ευθύνη της Γραμματείας για δέκα (10) ημέρες.Το δεκαήμερο υπολογίζεται από την επομένη μέρα της κατάθεσης.
 • Μετά την καθαίρεση της αναρτημένης αιτήσεως, με την παρέλευση του δεκαημέρου, προσκομίζονται τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα και Πιστοποιητικά. Σημειωτέον ότι τα προς έκδοση Πιστοποιητικά πρέπει να καλύπτουν ΚΑΙ την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου (της ανάρτησης).

Προσκομιζόμενα έγγραφα και Πιστοποιητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο και από το Πρωτοδικείο.
 • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο.
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (εξάμηνη ισχύς)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εξάμηνη ισχύς).
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης επίδικου δικαιώματος από το Ειρηνοδικείο (απαιτείται ΚΑΙ από το Πρωτοδικείο εάν ο θάνατος επήλθε προ της 01ης.03.2013).
 • Διαθήκη (εάν υπάρχει), μαζί με πρακτικό δημοσίευσης.
 • Έκθεση αποποίησης κληρονομιάς (εάν υπάρχει).
 • Πράξη αποδοχής κληρονομιάς (εάν υπάρχει).
 • Αντίγραφο ταυτότητας αιτούντος.
 • Εξουσιοδότηση αιτούντος, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής επί αυτής.

 

 • Ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης ελέγχει τη νομιμότητα των εγγράφων και στη συνεχεία εκδίδει το Κληρονομητήριο.
 • Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του Κληρονομητηρίου, κατατίθεται σχετική αίτηση, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό τελεσιδικίας, με τη λήψη του οποίου ολοκληρώνεται η εν λόγω διαδικασία.