- ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Ένα διαζύγιο, ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι σύζυγοι, διακρίνεται σε συναινετικό διαζύγιο ή διαζύγιο κατ΄αντιδικία.

Α.  Συναινετικό Διαζύγιο:

Ο γάμος μπορεί να λυθεί με συμφωνία των συζύγων (κατ΄ άρθρο 1441 Αστικού Κώδικα).

Εάν υπάρχουν ανήλικα, πρέπει να ρυθμισθεί η επιμέλεια, η διατροφή και η επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία για τα ανήλικα ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον – με δυνατότητα σύναψης νέας συμφωνίας, για περαιτέρω χρονικό διάστημα – εκτός κι αν τα ανήλικα πρόκειται να ενηλικιωθούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών, οπότε η συμφωνία  ισχύει μέχρι την ενηλικίωση τους. 

Διατροφή μπορεί να ζητηθεί και για ενήλικα τέκνα, όπως λ.χ. για σπουδαστές, καθώς επίσης και για τον/την σύζυγο.

Η συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για τα ανήλικα παιδιά, αφού υπογραφεί και σφραγισθεί από το Ειρηνοδικείο, υποβάλλονται, τουλάχιστον 10 μέρες μετά, σε Συμβολαιογράφο (μαζί με τυχόν πληρεξούσιο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γάμου), ο οποίος τις επικυρώνει και τις ενσωματώνει στη Βεβαιωτική Πράξη Λύσης του Γάμου. Η συμφωνία για τα ανήλικα αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης στο αρμόδιο Ληξιαρχείο, ενώ βέβαια εάν έχει γίνει και θρησκευτικός γάμος πρέπει να προηγηθεί η «πνευματική λύση» του θρησκευτικού γάμου, με σχετική διαδικασία στη Μητρόπολη του τόπου τέλεσης του θρησκευτικού γάμου.   

Β.  Διαζύγιο κατ΄αντιδικία:

   Εάν επιλεγεί η διαδικασία της αντιδικίας, τότε το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, λόγω ισχυρού κλονισμού, εξαιτίας του οποίου η συμβίωση έχει, πλέον, καταστεί αφόρητη (άρθρο 1439 Αστικού Κώδικα). Σημειωτέον ότι στην αγωγή αυτή μπορούν να σωρευθούν αιτήματα διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας με τα ανήλικα.

Αμάχητο τεκμήριο κλονισμού θεωρείται η διετής διάσταση (έστω και αν ο λόγος κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ίδιου του ενάγοντα), ενώ μαχητά τεκμήρια κλονισμού είναι η μοιχεία, η εγκατάλειψη, η ενδοοικογενειακή βία, η επιβουλή ζωής και η διγαμία. Τα μαχητά τεκμήρια επιδέχονται αντίκρουση από τον άλλο σύζυγο, οπότε κάθε σχετικός ισχυρισμός είναι απαραίτητο να αποδειχθεί.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να ζητηθεί από το Δικαστήριο, η προσωρινή ρύθμιση ζητημάτων μετοίκησης από την οικογενειακή στέγη, κατανομής της χρήσης κινητών πραγμάτων, καθώς και (προσωρινής) διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα.

    Τέλος, εφόσον ένας από τους συζύγους έχει κηρυχθεί, με δικαστική απόφαση, σε αφάνεια, τότε ο άλλος σύζυγος μπορεί να ζητήσει τη λύση του γάμου.

Πέραν της αγωγής, μπορούν συμπληρωματικώς να επιλεγούν και άλλες διαδικασίες για την ταχύτερη ικανοποίηση αξιώσεων, όπως πχ η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μαζί με αίτημα προσωρινής διαταγής.

Βεβαίως, επειδή η κάθε υπόθεση είναι μοναδική, μπορούν να ακολουθηθούν διαφορετικές πρακτικές, κατά περίπτωση, μέχρι την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος.