ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ

Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομιά από τον θάνατο του κληρονομούμενου ή από τη δημοσίευση της διαθήκης.

Στην περίπτωση, όμως, που ο κληρονόμος επιθυμεί να αποποιηθεί την επαγόμενη σε αυτόν κληρονομιά, υπάρχει αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών από την επαγωγή της κληρονομιάς (ή προθεσμία ενός έτους σε περίπτωση που είτε ο κληρονομούμενος διέμενε στο εξωτερικό είτε ο κληρονόμος έμαθε για την επαγωγή της κληρονομιάς όταν διέμενε στο εξωτερικό). Η ως άνω προθεσμία μπορεί να ανασταλεί για λόγους ανωτέρας βίας.

  Για την έναρξη της προθεσμίας αποποίησης απαιτείται όχι μόνο να γνωρίζει ο κληρονόμος το θάνατο του κληρονομούμενου, αλλά περαιτέρω απαιτείται να γνωρίζει ΚΑΙ το γεγονός ότι ΕΙΝΑΙ κληρονόμος (λχ να γνωρίζει ότι αποποιήθηκε ο προηγούμενος στην «ιεραρχία-τάξη» κληρονόμος, με αποτέλεσμα να υπεισέρχεται στη θέση του ο επόμενος). 

Η προθεσμία αποποίησης αρχίζει από τότε που παρήλθε το τετράμηνο για την αποποίηση του κληρονόμου της προηγούμενης τάξεως, υπό τον όρο ότι ο κάθε επόμενος κληρονόμος έχει γνώση τόσο του θανάτου του κληρονομούμενου όσο και του λόγου της επαγωγής της κληρονομιάς.

Εάν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, τότε η επαγωγή της κληρονομιάς θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.  Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας αποποίησης δεν υποβληθεί από τους γονείς η σχετική αίτηση προς το Δικαστήριο, τότε ο ανήλικος επάγεται την κληρονομιά πλασματικώς και υποχρεούται μέσα σε ένα έτος από την ενηλικίωση του να συντάξει την απογραφή (ώστε να μην εκπέσει από το ευεργέτημα της απογραφής). 

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση των γονέων του ανηλίκου να αποποιηθούν την επαγόμενη στο ανήλικο κληρονομιά, γιατί δεν είναι οικονομικά επωφελής για τον ανήλικο, τότε, όπως ορίζεται στο άρθρο 1526 του Αστικού Κώδικα, είναι αναγκαίο να καταθέσουν σχετικό δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του ανηλίκου, αιτούμενοι την παροχή ΑΔΕΙΑΣ από το Δικαστήριο, ώστε να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς. Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση από το αρμόδιο Δικαστήριο, πρέπει να αποδειχθεί ότι η αποποίηση είναι επωφελέστερη (συγκριτικά με την αποδοχή).  

Όταν εκδοθεί η δικαστική απόφαση, παρέχοντας άδεια για την αποποίηση της κληρονομιάς για λογαριασμό του ανηλίκου, τότε προσκομίζεται η σχετική απόφαση στο «Δικαστήριο του τόπου της κληρονομιάς», δηλαδή στον τόπο, όπου είχε την κατοικία του ο κληρονομούμενος, ώστε να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς. 

Δηλαδή, η αποποίηση κληρονομιάς για λογαριασμό ανηλίκου προϋποθέτει τις εξής ενέργειες:

1) κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του ανηλίκου, με αίτημα να παρασχεθεί από το Δικαστήριο η ΑΔΕΙΑ για την αποποίηση της κληρονομιάς, με το επιχείρημα ότι η αποποίηση αυτή είναι επωφελής για τον ανήλικο και 

2) κατάθεση δήλωση αποποίησης κληρονομιάς στο Ειρηνοδικείο του Τόπου της Κληρονομιάς, δηλαδή στον τόπο που είχε την κατοικία του ο κληρονομούμενος, προσκομίζοντας και την απόφαση του «πρώτου» Δικαστηρίου.

Κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή στο Δικαστήριο της αίτησης άδειας για την αποποίηση κληρονομιάς, για λογαριασμό του ανηλίκου, και μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής οριστικής απόφασης, η προθεσμία προς αποποίηση αναστέλλεται, κατ’ άρθρο 255 εδ. α΄ Αστικού κώδικα, δηλαδή «παγώνει», λόγω ανωτέρας βίας.